Prof. Dr. A. Caner Yenidünya

Prof. Dr. A. Caner Yenidünya

Prof. Dr. A. Caner Yenidünya

  • Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında uzmandır. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Özel Hükümler, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ticari Ceza Hukuku alanında pek çok kitap ve makalesi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün ülkemizde insan ticareti ve cinsel şiddet mağduru kadınların korunmasına yönelik yaptığı projelerde aktif olarak görev almış, katılımcı olmuştur. İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

1- AKADEMİK GEÇMİŞ VE TEZLER

Lisans; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 1995

Yüksek Lisans; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü, (Tezi : “İftira Suçu”, İstanbul 1997).

Doktora;  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü, (Tezi:  “Şartla Salıverme”, İstanbul 2002).

Doçentlik; Ceza ve Ceza Usul Hukuku, 2008 (Özgün Eser: “İnsan Ticareti Suçu”, Ankara 2008).

Profesörlük; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013 (Özgün Eser:  “Yargıtay Kararları Işığında Hırsızlık Suçu (TCK. md. 141-147)”, Ankara 2013 ; “Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik”, Ankara 2013, (Ar. Gör. Zafer İÇER ile ortak çalışma).

2- GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör.  Hukuk Fakültesi/ Kocaeli Üniversitesi 1996-1998
Arş.Gör.  Hukuk Fakültesi/ Marmara Üniversitesi 1998-2002
Dr.Öğretim Görevlisi  Hukuk Fakültesi/Marmara Üniversitesi 2002-2005
Yar.Doç. Dr.  Hukuk Fakültesi/ Marmara Üniversitesi 2005- 2008
Doç.Dr.  Hukuk Fakültesi/Marmara Üniversitesi 2008- 2013
Prof.Dr.  Hukuk Fakültesi/Marmara Üniversitesi 2013- 2016

 

3- SON DERS VERDİĞİ KURUMLAR

Ceza Hukuku Genel Hükümler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)

Ceza Hukuku Genel Hükümler, Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2015-2016)

Ceza Hukuku Özel Hükümler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2013-2014, 2014-2015)

Ceza Hukuku Özel Hükümler,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2013-2014, 2014-2015 güz)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Suçlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)

Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen Suçlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)

Ceza Muhakemesi Hukuku, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2014-2015, 2015-2016)

Türk Ceza Hukukuna Giriş (Einführung in das Türkische Strafrecht), Almanya Bochum Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2012-2013)

4- ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMİNER, SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER

Yayımlanmamış Tebliğler

4.1- Türkiye Barolar Birliği Tarafından Düzenlenen “Avukatlar İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Yönelik Seminer” (Akçakoca-28-30 Ocak 2005) kapsamında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesinin Türk Mevzuatındaki Yeri ve Uygulaması”- “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesinin Türk Mevzuatındaki Yeri ve Uygulaması” ve “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. Maddesinin Türk Mevzuatındaki Yeri ve Uygulaması” başlıklı tebliğler.

4.2- İş İlişkisinde Eşitlik İlkesi ve Ayırım Yasağı konulu Marmara Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı tarafından 20 Nisan 2006’da düzenlenen seminerde “Türk Ceza Kanunu’nda Eşitlik İlkesi ve Ayırım Yasağı” isimli tebliğ.

4.3- Yeni Türk Ceza Kanunu Paneli, Türkiye Barolar Birliği-Kırıkkale Barosu, 11.03.2005, “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” isimli tebliğ.

4.4- İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Meslek İçi Eğitim Semineri, 2-3 Temmuz 2005, “Hekimin Cezai Sorumluluğu” isimli tebliğ.

4.5- Avrupa Birliği ve Türkiye Sempozyumu, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 29-30 Nisan 2008, “Uluslararası Hukukta ve Özellikle Avrupa Birliği Mevzuatında İnsan Ticaretinin Engellenmesine Yönelik Düzenlemeler” isimli tebliğ.

4.6- Güncel Ceza Hukuku Toplantıları-I, Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri Sempozyumu, 27 Kasım 2004, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” isimli tebliğ.

4.7- Güncel Ceza Hukuku Toplantıları-II, Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 24.05.2005, “Şartla Salıverme, Cezaların İçtimaı ve Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi” isimli tebliğ.

4.8- Zonguldak Barosu TCK, CMK ve CGTİK Sempozyumu, 14.04.2005, “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Koruma Tedbirleri” isimli tebliğ.

4.9- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul Barosu ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 30 Mart 2006, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Cezalar ve İnfaz Sistemi” isimli tebliğ.

4.10- Ceza Hukuku Günleri-II, Antalya, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Sempozyumu, (Antalya Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi), 27-29 Nisan 2007, “Soruşturma Aşamasında Kamu Davasının Açılması ve İstisnaları” isimli tebliğ.

4.11- “Avrupa Birliği Sürecinde Ceza Hukuku Reformu Sempozyumu”, 2-4 Haziran 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi, “İftira Suçu” isimli tebliğ.

4.12- Türkiye Barolar Birliği ve Karabük Barosu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Paneli”, 16-17 Nisan 2005, “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” isimli tebliğ.

4.13- İstanbul Barosu Fikri Haklarda Güncel Sorunlar Sempozyumu, 6 Temmuz 2007, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Manevi ve Mali Haklara Tecavüz Suçları” isimli tebliğ.

4.14- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim dairesi Başkanlığı” tarafından düzenlenen Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamalarına İlişkin Eğitim Projesi (MUYEP) Antalya Semineri, 23-27 Ekim 2007, “Önleme Araması” isimli tebliğ.

4.15- Güncel Ceza Hukuku Toplantıları IV- Hukuki, Tıbbi ve Kriminolojik Boyutlarıyla Cinsel Suçlar Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 26 Mayıs 2007, “Kriminolojik Boyutlarıyla Cinsel Suçlar (Özellikle İnsan Ticareti Suçunun Kriminolojik Özellikleri)” isimli tebliğ.

4.16- Türk Üroloji Derneği’nin 15.02.2006 tarihli bilimsel toplantısında Dr. Tufan Tarcan (MÜ. Tıp Fakültesi Üroloji ABD.) ile ortaklaşa sunulan “Nöroüroloji ve Kadın Ürolojisi Olguları Bağlamında Yeni TCK’nın İrdelenmesi” başlıklı tebliğ.

4.17- Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş VII. Ege Yöresi Dâhili Tıp Günleri Kongresi kapsamında 5 Nisan 2008 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Sarayı Adnan Saygun Salonu’nda düzenlenen II. Sağlık Hukuku Sempozyumu (Roche)’na sunulan “Hekimin Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu” isimli tebliğ (Sempozyum Kitabında yayınlanmıştır).

4.18- Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye’nin İnsan Ticareti İle Mücadelesinin Desteklenmesi Projesi Çerçevesinde” Hakim ve Savcılar için Eğiticilerin Eğitimi Semineri, (23 Haziran-27 Haziran 2008),  kapsamında “İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması”, “Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler”, “Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti Suçu” isimli tebliğler.

4.19- Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Hakim ve Savcılar İçin Eğitim Programı” Ankara Semineri, (25-27 Şubat 2009), “İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması”, “Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler”, “Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti Suçu” isimli tebliğler.

4.20- Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Hakim ve Savcılar İçin Eğitim Programı” Antalya Semineri, (8-10 Nisan 2009), “İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması”, “Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler”, “Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti Suçu” isimli tebliğler.

4.21- Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Hakim ve Savcılar İçin Eğitim Programı” İstanbul Semineri, (6-8 Mayıs 2009), “İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması”, “Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler”, “Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti Suçu” isimli tebliğler.

4.22- Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Hakim ve Savcılar İçin Eğitim Programı” Trabzon Semineri, (3-5 Haziran 2009), “İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması”, “Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler”, “Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti Suçu” isimli tebliğler.

4.23- Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Hakim ve Savcılar İçin Eğitim Programı” Erzurum Semineri, (01-03 Temmuz 2009), “İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması”, “Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler”, “Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti Suçu” isimli tebliğler.

4.24- Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Hakim ve Savcılar İçin Eğitim Programı” Gaziantep Semineri, (4-6 Kasım 2009), “İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması”, “Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler”, “Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti Suçu” isimli tebliğler.

4.25- Uluslararası Ceza Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası  Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Güncel Ceza Hukuku Toplantıları V, 16 Nisan 2009, “Türk Ceza Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu” isimli tebliğ.

4.26- 01.01.2009 tarihi İtibariyle Sınai Mülkiyet Hukukunda Gelinen Son Durum isimli Panel (İstanbul Barosu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenen), 7 Şubat 2009, “Gelinen Son Durumun Ceza Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi” isimli tebliğ.

4.27- 4. Sağlık Hukuku, Sahte İlaç-Taklit İlaç, İdari-Cezai-Hukuki Sorumluluk ve Uygulama Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 04.05.2009, “Sahte ve Taklit İlaçla Mücadelede Bilirkişinin Konumu ve Rolü” isimli tebliğ.

4.28- İstanbul Barosu tarafından 21-22 Mayıs / 4-5 Haziran 2010 tarihlerinde düzenlenen “İnsan Ticareti Mağdurlarına Hukuki Yardım Sağlanması” konulu programda sunulan “İnsan Ticareti Suçu” başlıklı tebliğ.

4.29- İstanbul Barosu “Sanık Müdafiliği, Mağdur, Şikayetçi ve Katılan Vekilliği” Konulu CMK. Meslek İçi Eğitim Semineri, 25.05.2010.

4.30- Göç ve İltica Yönetimi Çalıştayı, 25- 26 Mayıs 2011, Ankara, “Türk Hukukunda ve Uluslar arası Sözleşmelerde İnsan Ticareti, Normatif Çerçeve” isimli tebliğ.

4.31- İstanbul Barosu & Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı tarafından düzenlenen Banka Yönetim Kurulu ve Yetkililerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu isimli Panelde (16 Nisan 2011); “BDDK ve TMSF’nin Yapısı, Görev ve Yetkileri ile Yetkililerinin Cezai Sorumluluğu ve Yargılama Usulü” isimli tebliğ.

4.32- Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi & KASEV tarafından düzenlenen Yaşlı Hakları Paneli- II 4 Şubat 2011, “Yaşlıların Ceza Hukuku Bakımından Durumlarının Değerlendirilmesi ve Öneriler” isimli tebliğ.

4.33- Fatih Üniversitesi Tarafından Düzenlenen İnternetin Diğer Yüzü isimli panel 10 Mayıs 2011, “İnternet ve Ceza Hukuku” isimli tebliğ.

4.34-Kütahya Barosu Başkanlığı tarafından Tertiplenen Konferansta (2 Nisan 2011), “Uzlaşma, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” isimli tebliğ.

4.35- Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Sivas-Tokat-Kayseri Baroları Eğitim Programında (Sivas-30.04.2011) “Uzlaşma, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” isimli tebliğ.

4.36- Türkiye Barolar Birliği ve Manisa Barosu tarafından düzenlenen Eğitim Programında (Manisa-24.02.2011) “Uzlaşma, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” isimli tebliğ.

4.37- Türkiye Barolar Birliği ve Aydın Barosu tarafından düzenlenen Eğitim Programında (Aydın-14.05.2011) “Ceza Muhakemesi Kanununda Uyuşmazlığın Çözümü İçin Getirilen Yeni Alternatif Yöntemler” isimli tebliğ.

4.38- Giresun Barosu Başkanlığı tarafından Tertiplenen Konferansta (15 Ocak 2011), “Ceza Muhakemesi Kanununda Uyuşmazlığın Çözümü İçin Getirilen Yeni Alternatif Yöntemler” isimli tebliğ.

4.39- 4. Geleneksel Ceza Hukuku Günleri, 31 Mayıs-1 Haziran 2011, “4. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sisteminde Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Soruşturma Evresi ve Koruma Tedbirleri”, “Bilgisayar Kütüklerinde Arama” isimli tebliğ.

4.40- İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi Sempozyumu, 23 Haziran 2011, “Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu” ve “İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Türleri İle Karşılaştırılması” isimli tebliğ.

4.41- İş Müfettişlerinin Yabancı Uyruklu Çalışanlarla İlgili Yürüttükleri Faaliyetler, Tespitler ve Bilgi Paylaşımı Çalıştayı, Ankara 27 Ekim 2011, “Türk Ceza Hukukunda İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı Suçu” isimli tebliğ.

4.42- Ceza Hukuku Bağlamında Basın ve İfade Özgürlüğü Çalıştayı (Workshop Über Presse- Und Rede Freiheit im Bereich Des Strafrechts,The Workshop On Freedom Of Press And Expression In The Field Of Criminal Law), 20-21 Şubat 2012 / 20-21 Februar 2012/20-21 February 2012, Ankara,  “Türk Hukukuna göre milleti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, kişi ve kamu görevlilerine hakaret suçları” isimli tebliğ.

4.43- Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilişim ve Ekonomi Alanında Suçlar (Teoride ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar), 2 Mayıs 2012, “Tefecilik Suçu ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar” isimli tebliğ.

4.44- 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali,  26 Eylül/4 Ekim 2012, “Türk Ceza Kanunu’nda Kadının İstismarına Yönelik Suç Tipleri” isimli tebliğ.

4.45- Ceza Usul Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Konulu Çalıştay, 28 Şubat/ 2 Mart 2013 Antakya, “Önödeme” isimli tebliğ.

4.46- Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sağlık Hukuku Sempozyumu, 18-19 Nisan 2013, “Hekimlerin İhmali Davranışlarından Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu” isimli tebliğ.

4.47- Ceza Yargılamasında Yasa Yolu Olarak Temyiz ve İtiraz konulu sempozyum, 3 Mayıs 2013 Ankara, “Kanun Yararına Bozma” isimli tebliğ.

4.48- 5. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2013, “Cinsel Suçlar ve Kısırlaştırma Güvenlik Tedbiri” isimli tebliğ.

4.49- Central Connecticut State University, International Conference for Academic Disciplines, “The Violation of Privacy in Turkish Criminal Law (Art. 132-140) And Comparative Law” isimli tebliğ.

4.50- Galatasaray Üniversitesi-İstanbul Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 15. Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü, 1-2 Kasım 2013, İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluk isimli tebliğ.

4.51- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Elsa tarafından düzenlenen Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü Konferansı, 26-27 Şubat 2014, “Ceza Hukuku Bağlamında Özel Hayatın Korunması” konulu tebliği.

4.52- Uluslararası Kriminoloji Sempozyumu, 24-25 Mart 2014 / İstanbul, “Suç Mağduru Olarak Kadın” isimli tebliğ.

4.53- Uyap ve Soruşturma Safhası İşlemleri Konulu Seminer, 12 Mayıs 2014, “Soruşturma Safhasına Hakim İlkeler ve Uygulamaya Yansımaları” isimli tebliğ.

4.54- American Canadian Conference for Academic Disciplines (Toronto: 19-22 May 2014), “Crime of Human Trafficing in Turkish Criminal Law” isimli tebliğ.

4.55- İş Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk Zirvesi (İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri), 21.04.2014, “İş Kazalarının Cezai Boyutu” isimli tebliğ.

4.56- İş Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk Zirvesi, Bursa, 20.09.2014, “İş Kazalarında Cezai Sorumluluk isimli tebliğ.

4.57- Ürolojik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen “Ürolojide Medikolegal Sorunlar” başlıklı panel, 9 Ekim 2014, “Hekimlerin Taksirli Eylemlerinden Doğan Cezai Sorumlulukları” bağlıklı tebliğ.

4.58- Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları Sempozyumu, İstanbul Barosu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 13-14 Ekim 2014, “Marka Haklarına Tecavüz Suçlarında Uygulamaya Bakış” isimli tebliğ.

4.59- Maden Kazaları ve Hukuki Boyutu Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi, 19 Aralık 2014, “Maden Kazalarının Ceza Hukuku Boyutu” isimli tebliğ.

4.60- Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Sorunlar, 25 Aralık 2014 İstanbul, “Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları” isimli tebliğ.

4.61- İzmir Barosu, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Üniversitesi İşbirliğiyle Düzenlenen CMK. Güncel Uygulamalar Sempozyumu, 21 Ocak 2015, “İddianamenin İadesi” isimli tebliğ.

4.62- 21 Şubat 2015, Adana Barosu Tarafindan düzenlenen “TCK. ve CMK.’daki Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi” konulu konferans.

4.63-İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve IOM tarafından ortaklaşa düzenlenen 30 Temmuz İnsan Ticareti Günü kapsamında “İnsan Ticareti İle Müdacadelede Ceza Hukuku Araçları” konulu sunum, 30 Temmuz 2015 Ankara.

4.64- İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Uluslararası Göç Örgütü, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Personelinin Eğitim Programının Desteklenmesi Projesi, Göç ve Uluslararası Karma Oryantasyon Programı, “Düzensiz Göç (İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı, Hassas Gruplar, Arada Kalmış Göçmenler)” başlıklı sunum, 22-23 Ekim 2015 Ankara.

4.65- İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü Ortak Projesi Kapsamında, Karma Göç ve Hassas Grupların Korunması Eğitim Programı”, “Sınıraşan Suçlar: Göçmen Kaçakçılığı Olgusu ve Ulusal, Uluslararası Normatif Çerçeve, Denizde Göçmen Kaçakçılığı” isimli tebliğler, 3-4-5 Kasım 2015 Çanakkale.

4.66- İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü Ortak Projesi Kapsamında, “Sınıraşan Suçlar: Göçmen Kaçakçılığı Olgusu ve Ulusal, Uluslararası Normatif Çerçeve, Denizde Göçmen Kaçakçılığı” isimli tebliğler, 24-25-26 Kasım 2015 Mersin.

4.67- Adalet Bakanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından Ortaklaşa Düzenlenen İnsan Ticareti İle Mücadele ve Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Hukuksal Çerçeve Konulu Eğitim Programı (Hakim ve Savcılara Yönelik), “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı Suçlarının Soruşturulması ve Kovuşturulmasındaki Özellikler” konulu tebliğler, 30 Kasım-4 Aralık 2015.

4.68- Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve IOM tarafından Ortaklaşa Düzenlenen İnsan Ticareti İle Mücadele ve Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Hukuksal Çerçeve Konulu Eğitim Programı (İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Personeline Yönelik), “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı Suçlarının Soruşturulması ve Kovuşturulmasındaki Özellikler” konulu tebliğler, 14-18 Aralık 2015.

4.69- İstanbul Barosu Tarafından Düzenlenen “İş Kazalarının Cezai ve Hukuki Yönleri” Paneli, “İş Kazalarının Ceza Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi”, 25 Aralık 2015.

4.70- İçişleri Bakanlığı, İngiltere Büyükelçiliği ve Uluslararası Göç Örgütü Ortak Projesi Kapsamında “Karma Göç ve Hassas Grupların Korunması Eğitim Programı”, “Sınıraşan Suçlar: Göçmen Kaçakçılığı Olgusu ve Ulusal, Uluslararası Normatif Çerçeve, Denizde Göçmen Kaçakçılığı” isimli tebliğler, 26-28 Ocak 2016,  Marmaris.

4.71- “Çocuk İstismarı” isimli tebliğ, Cumhuriyetçi Hukukçular Kulübü, Hukuk Atölyesi 4, Ceza Hukuku, İstanbul Barosu Kültür Merkezi, 05.04.2016.

4.72- Bursa Barosu tarafından düzenlenen “Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları, Temyiz İstinaf” konulu Panel, Bursa Adliyesi Konferans Salonu, 15.04.2016.

4.73- “Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Basın Özgürlüğü” isimli tebliğ, İstanbul Barosu Basın ve İletişim Hukuku Komisyonu ve Beykent Üniversitesi tarafından düzenlenen “Medya (Yazılı, Görsel ve İnternet) Yoluyla İşlenen Fiillerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk Sempozyumu”, Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi, 27.04.2016.

4.74- “Arama Koruma Tedbiri” isimli tebliğ, Koruma Tedbirleri ve Türk Anayasaları ile Yeni Anayasa Önerilerinde Koruma Tedbirlerine İlişkin Düzenlemeler, 11. Ceza Hukuku Günleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1-3 Haziran 2016.

 

Yayımlanmış Tebliğler

4.75- 50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi, 4 Aralık 2009, “Ceza Yargılamasında Gizli Tanık” isimli tebliğ.

4.76- İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. Ulusal Ceza Hukuku Günleri kapsamında 1-3 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilen “Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları” isimli uluslararası Sempozyum, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Müsadereye İlişkin Düzenlemeler” isimli tebliğ.

4.77- Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Ceza Hukuku, 9 Mayıs 2011, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Panelde; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu (m.190)” isimli tebliğ.

4.78- Temyiz Sürecinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Rolü Konulu Matra 2013 Projesi Uluslararası Konferansı ve Hollanda/Den Haag (Lahey) Çalışma Ziyareti, “Türk Ceza Muhakemesi Sistemine Genel Bakış (Özellikle C. Savcısının Rolü Bağlamında)” isimli tebliğ.

4.79- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İpek Yolu Canlanıyor Türk-Çin Hukuk Zirvesi,12-13-14 Haziran 2012, “Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Kabahat ve Suçlara İlişkin Genel Prensipler (General Principles of Crime and Misconduct in Turkish Capital Market Laws)” isimli tebliğ.

4.80- 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 24.09.2012, “Türk Ceza Kanunu’nda Kadına Yönelik Suç Tipleri” isimli tebliğ.

4.81- 4. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Göç (Migration), 7-13 Kasım 2014, “Türk Ceza Hukuku’nda Göçmen Kaçakçılığı Suçu” isimli tebliğ.

4.82-Telif ve Bandrol Suçları” isimli tebliğ, Yayımcılıkta Telif Hakları Sempozyumu, İstanbul, 30-31 Mart 2016.

 

5- MAKALELER 

(Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler)

5.1– Yenidünya, A. Caner, “Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Erişim Suçu”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, İstanbul 2005, s.1017-1042.

5.2- Yenidünya, A. Caner, “5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Adli Para Cezası ve İnfazı”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi, Cilt:X, Sayı:1-2, Erzincan, Haziran-2006, s.121-154.

5.3- Yenidünya, A. Caner, “5237 sayılı TCK’da Hapis Cezasının Ertelenmesi”, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:7, Temmuz 2006, s.62-69.

5.4- Yenidünya, A. Caner, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Ayırımcılık Suçu”, Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Sayı:4, 2006, s.97-115.

5.5- Yenidünya, A. Caner, “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Manevi ve Mali Haklara Tecavüz Suçları”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:X, Sayı:3-4, Atatürk’ün 125. Doğum Yılına Armağan, Erzincan, Aralık 2006, s.237-272.

5.6- “Bireyin Şerefine Karşı Suçlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 19, Sayı:68, Ocak-Şubat 2007, s.43-93 (M. Emin Alşahin ile ortak çalışma).

5.7- Yenidünya, A. Caner, “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Kamu Davasının Açılması, İddianamenin Unsurları ve İadesi”, E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Sayı:60, Şubat 2004.

5.8- “Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda Terörün Finansmanı Suçu”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, C.:II, İstanbul 2008 (Olgun Değirmenci ile ortak çalışma).

5.9- “Göçmen Kaçakçılığı Suçu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 22, Sayı:82, Mayıs-Haziran 2009, s.29-77 (M. Emin Alşahin ile ortak çalışma).

5.10- “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine İlişkin Kurallar”, Uğur Alacakaptan’a Armağan, Cilt:1, İstanbul 2008 (Ahmet Gökcen ile ortak çalışma).

5.11- “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Müsadereye İlişkin Düzenlemeleri Üzerine Bir İnceleme”  Uğur Alacakaptan’a Armağan, Cilt:1, İstanbul 2008, (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.12- “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık”,  Fasikül Dergisi, Sayı:38, Ocak 2013, s.11-31 (Zafer İçer ile ortak çalışma).

5.13- “Yargıtay Kararları Işığında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Önödeme Kurumu”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt:11, Sayı:127, 2013, s.51-74.

5.14- “Tefecilik Suç (TCK.m.241)”, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Cilt:2, Sayı: 6, Yıl:2013, s.3-29.

5.15- “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.:19, S.:2 (Özel Sayı), (Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan) 2013 (Zafer İçer ile ortak çalışma).

5.16- “Kastrasyon Cinsel Suç Faillerine Uygulanabilecek Uygun Bir Yaptırım Mıdır?”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.14,  Y.4,  Temmuz 2013 (Yusuf Yaşar ile ortak çalışma).

5.17- “Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Güveni Kötüye Kullanma Suçu (SPK.m.110/1, 3)”, Banka ve Finans Dergisi, C.3, S.9, Y.2014 (Can Canpolat ile ortak çalışma).

 

(Diğer Makaleler)

 

5.18- “Türk Ceza ve Ceza Usul Hukuku Kapsamında Yasak Sorgu Yöntemleri, Sanığın Yasak Sorgu Yöntemlerine Karşı Bir Korunma Yolu: İşkence ve Kötü Muamele Yapmak Suçu”, İzmir Barosu Dergisi, Sayı:4, İzmir 1996, s.23-53 (Mert Başer ile ortak çalışma).

5.19- “Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:70, Sayı:10-11-12, İstanbul 1996, s.702-715 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.20- “Yalan Tanıklık Suçu (TCK.m.286)”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:71, Sayı:4, İstanbul 1997, s.787-810 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.21- “Evlilik İçinde Irza Geçme”, Cumhuriyetin 75. Yıl Armağanı, İstanbul 1999, s.57-70 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.22- “Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Erteleme Müessesesi”, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul 1999, s.55-87 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.23- “Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda Yangın Cürmü”, Prof. Dr. Adnan Tezel’e Armağan, İstanbul 2000, s.17-48 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.24- “Ötenazi”, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s.297-319 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.25- “Suçun Önlenmesi ve Medya”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:75, Sayı:1, İstanbul 2001, s.3-17 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.26- “Batı ve Türk Hukuklarında Savcılığın Dünü ve Bugünü Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:76, Sayı:1, Mart 2002, s.3-21 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.27- “Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik Müessesesi (TCK.m.51)”, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003,s.505-534 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.28- “Türk Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar”, Legal Hukuk Dergisi, Şubat 2003, Sayı:2, s.293-303 (Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.29- “Yeni yasal Düzenlemeler Işığında Karşılıksız Çek Keşidesi Suçu Üzerine Bir İnceleme”, Legal Hukuk Dergisi, Nisan 2003, Sayı:4, s.835-844.

5.30-  “İhkakı Hak Cürmü (TCK.m.308)”, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2003, Sayı:10, s.2526-2534.

5.31- “Mühür Fekki Cürmü (TCK.m.274)”, Polis Dergisi, Cumhuriyet’in 80. Yılına Armağan, Temmuz-Ağustos-Eylül 2003, Yıl:9, Sayı:36, s.346-352 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.32- “Cürüm Eşyasını Satın Almak ve Saklamak (Yataklık) Cürmü Üzerine Bir İnceleme (TCK.m.512)”, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004, s.79-90 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.33- Aile İçi Şiddet ve Ailenin Korunmasına Dair Kanununun İlgili Hükümleri”, Günışığı Aylık Hukuk Dergisi, Mart 2004, Sayı:13, s.26-30.

5.34- “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Masumiyet Karinesi”, Güncel Hukuk Aylık Hukuk Dergisi, Sayı:5, Mayıs 2004, s.20-21.

5.35- “Türk Ceza Hukukunda Kız, Kadın ve Erkek Kaçırma Suçları (TCK.Mad. 429-434)”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:54, 2004, s.105-137 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.36- “2004 Türk Ceza Kanunu’nun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine Ve İşleyişine Karşı Suçlara İlişkin Bölümü Hakkında Bir Değerlendirme”, Hakemli Dergi Kazancı, Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri, Sayı:5, sayfa:121-130.

5.37- “5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, Legal Hukuk Dergisi, Yıl:3, Sayı:33, Eylül 2005, s.3284-3314.

5.38- “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda İftira Suçu (m.267-269)”, Legal Hukuk Dergisi, Yıl:3, Sayı:32, Ağustos 2005, s.2819-2860.

5.39- “Yeni Ceza Kanunu’nda Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu (m.116)”, Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl:2, Sayı:6-7, Ekim 2005, s.109-140 (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

5.40- “Hekimin Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu”, Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş VII. Ege Yöresi Dâhili Tıp Günleri Kongresi kapsamında 5 Nisan 2008 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Sarayı Adnan Saygun Salonu’nda düzenlenen II. Sağlık Hukuku Sempozyumu (Roche)’na sunulan tebliğ metnidir (Sempozyum Kitabında yayınlanmıştır).

5.41- “İnsan Ticareti Suçu ile Etkin Mücadelede Nasıl Bir Ceza Kanunu?”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi, Mayıs 2014, S.3.

5.42- “Ötanazi” , Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Disiplinlerarası Hukuk Çalışmaları Serisi No.1, “Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötenazi, Derleyen: Prof. Dr. Nur Centel, (M. Emin ARTUK ile ortak çalışma).

 

6- KİTAPLAR,  KİTAP BÖLÜMLERİ, EDİTÖRLÜK

6.1- Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ankara 2016, (Zafer İÇER ile ortak çalışma).

6.2- Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Bası, Ankara 2016 (M. Emin ARTUK ve Ahmet GÖKCEN ile ortak çalışma).

6.3- Uygulamalı Ceza Hukuku. Genel Hükümler-Özel Hükümler-Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2016 (M. Emin ARTUK ve Ahmet GÖKCEN ile ortak çalışma)

6.4- Ceza Hukuku Özel Hükümler, 15. Bası, Ankara 2015 (M. Emin ARTUK ve Ahmet GÖKCEN ile ortak çalışma).

6.5- TCK. Şerhi, Genel Hükümler, Özel Hükümler, 2. Baskı, Cilt: 1, 2, 3, 4, 5, Ankara 2014 (M. Emin ARTUK ve  Ahmet GÖKCEN ile ortak çalışma).

6.6- Marka Hakkına Tecavüz Suçları, Digesta Yayınevi, İstanbul 2014, (Ar. Gör. Zafer İÇER ile ortak çalışma).

6.7- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Digesta Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul 2014, (Ar. Gör. Zafer İÇER ile ortak çalışma).

6.8- Yargıtay Kararları Işığında Hırsızlık Suçu (TCK. md. 141-147), Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ankara 2013.

6.9- Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ankara 2013, (Zafer İÇER ile ortak çalışma).

6.10- Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve BM. Uluslararası Göç Örgütü Avrupa Birliği ortak Projesinde “İnsan Ticareti El Kitabı, 2. Baskı, 2010” hem editörlük hem de bölüm yazarlığı.

6.11- İnsan Ticareti Suçu (TCK.m.80), Ankara 2004.

6.12- Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Bilişim Suçları, İstanbul 2003 (Olgun Değirmenci ile ortak çalışma).

6.13- Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Şartla Salıverme, İstanbul 2002 (Doktora Tezi).

6.14- Ceza Hukuku Makaleleri, (M. Emin ARTUK ve Ahmet GÖKCEN ile ortak çalışma), İstanbul 2002.

6.15- İpek Yolu Canlanıyor, International Law Conference, Konferans Bildiri Kitabı, Conference Proceeding Book. Editörs: Assoc. Prof. Dr. A. Caner Yenidünya, Assis. Prof. Dr. Mustafa Erkan, Lecturer Rayhan Asat, İstanbul Nisan 2013.

6.16 – Gerekçeli Ceza Kanunları, 14. Baskı, Ankara 2015 (M. Emin ARTUK ve Ahmet GÖKCEN ile ortak çalışma). (derleme-mevzuat)

6.17- Açıklamalı, Gerekçeli ve Karşılaştırmalı Yeni Çek Kanunu, İstanbul 2003 (derleme – mevzuat)