Digesta 1.1.10.1: Hukukun emirleri şunlardır: Onurlu yaşamak, kimseye zarar vermemek, herkese kendisinin olanı (hakkını) vermek.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç adı verilen toplum düzenini bozucu insan davranışı ve buna uygulanacak yaptırımları (ceza ve/veya güvenlik tedbiri) düzenleyen hukuk kurallarını ifade eder...

İdare Hukuku

İdare Hukuku, idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ayrı bir yargı düzeni içinde yer alan mahkemeler tarafından çözümlenmesini öngören hukuk dalıdır...

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, devlet ile birey arasındaki mali ilişki kuran ve vergi ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır...

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini, medeni durumlarını, hak ve borçlarını, belirli ölçüde ise devletle doğrudan veya dolaylı ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır...

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku, günümüz dünyasında hızla gelişme gösteren ve her geçen gün farklı teknolojik araçların özellik ve nitelikleri ile değişen, gelişen bir hukuk dalıdır...

Basın Hukuku

Basın hukuku, her türlü kitle iletişim aracı vasıtasıyla yapılan yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerden kaynaklanması muhtemel hukuksal sorunlara ilişkin kuralları ve uygulamaları düzenleyen bir hukuk dalıdır...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Bireylerin fikri çalışmalarının neticelerinde ortaya çıkan eserler, eser sahiplerinin hem maddi hem de manevi hakları açısından önem taşımaktadır...

Tıp Hukuku

Tp Hukuku, tıbbi uygulamalardan kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu, hasta hakları, ilaç hukuku gibi konuları ele alan hukuk dalıdır...